Radonmätning på arbetsplats

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Radonmätning på arbetsplats är arbetsgivarens ansvar. Arbetsgivare bör vara medvetna om radonnivåerna på arbetsplatsen och vid behov vidta åtgärder för att minska förhöjda radonhalter.

Långvarig exponering av för höga nivåer av radon ökar risken för att utveckla lungcancer. Enligt Folkhälsomyndigheten orsakar radon cirka 500 lungcancerfall i Sverige varje år och är där med den näst största orsaken till lungcancer efter rökning. Rökare löper större risk att drabbas, cirka 90 procent av de drabbade är rökare. Referensnivån på arbetsplatsen får inte överskrida 200 bequerel per kubikmeter luft (Bq/m³).

Radonmätning på arbetsplats – enkelt att göra själv

Det är enkelt att mäta radon på arbetsplatsen själv. Spårfilmsdosor för långtidsmätningar finns att köpa hos ackrediterade företag. Spårfilmdosor för långtidsmätningar ger ett tillförlitligt årsmedelvärde och är det säkraste sättet att mäta radon. Det viktiga är att radonmätningen följer Strålskyddsverkets metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatsen. I metodbeskrivningen finns beskrivet hur radonhalten ska mätas för att kunna jämföras med Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärde och med Socialstyrelsens riktvärde för radon i lokaler för allmänna ändamål.


Att begränsa mängden radon på arbetsplatsen är en viktig och obligatorisk del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet. Radonhalten på en arbetsplats bör mätas under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april. Om årsmedelvärde av radonhalten under arbetstid (nationell referensnivå för radonhalt i inomhusluft är 200 Bq/m3) överstiger den nationella referensnivån måste arbetsgivaren vidta åtgärder för att minska den.