Radon är en osynlig, luktfri och smaklös gas som kan orsaka lungcancer. Den är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning och beräknas orsaka cirka 500 fall per år i Sverige.

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta radonhalten. Mätningen bör göras under eldningssäsongen (oktober-april) då radonhalterna i bostäder generellt sett är som högst. 

Radon sönderfaller och bildar radioaktiva dotterpartiklar som kan fastna i lungorna. Dessa partiklar kan skada lungvävnaden och öka risken för lungcancer. Risken att drabbas av lungcancer beror på hur hög radonhalten är, hur länge du exponeras för radon och om du röker.

Om radonhalten i ditt hem är över 200 Bq/m³ bör du vidta åtgärder för att sänka radonhalten. Det finns en rad olika åtgärder som kan vidtas, t.ex.:

 • Ökad ventilation: Att öka ventilationen i bostaden kan späda ut radonhalten i luften.
 • Radonbrunn: En radonbrunn är en effektiv åtgärd för att sänka radonhalten i bostäder med radon från marken.
 • Tätningar: Att täta otätheter i grunden och i bjälklaget kan hindra radon från att sippra in i bostaden.

Här är några viktiga fakta om radon och lungcancer:

 • Radon är farligt: Långvarig exponering för radon ökar risken för lungcancer.
 • Radon finns i många bostäder: I Sverige beräknas 325 000 bostäder ha radonhalter över den rekommenderade referensnivån på 200 Bq/m³.
 • Radon kan komma från olika källor: Marken under eller runt bostaden, byggmaterial och hushållsvattnet.
 • Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta: Beställ radonmätning under eldningssäsongen (oktober-april).
 • Vid förhöjda radonhalter: Gör en radonbesiktning för att hitta källan och vidta åtgärder.
 • Det finns åtgärder att vidta: Ökad ventilation, radonbrunn, tätningar och åtgärder mot radon i vatten.
 • Gränsvärden för radon: 200 Bq/m³ i bostäder och offentliga byggnader, 400 Bq/m³ på vissa arbetsplatser.

Hur du kan skydda dig och din familj:

 • Mät radonhalten i ditt hem.
 • Vid förhöjda halter, beställ en radonbesiktning.
 • Vidta åtgärder för att sänka radonhalten.
 • Informera dig om radon och lungcancer.

Genom att vara informerad och vidta åtgärder kan du skydda dig och din familj!