Radonmätningar: En viktig åtgärd för säkrare inomhusmiljö

För att identifiera förhöjda nivåer av radon krävs radonmätningar. För att erhålla pålitliga resultat och beräkna ett årligt medelvärde bör dessa mätningar utföras under eldningssäsongen, från den 1 oktober till den 30 april, och pågå i minst två månader. Det mest tillförlitliga sättet att mäta radon är med hjälp av spårfilmsdosor för långtidsmätningar, vilket ger ett årsmedelvärde. Korttidsmätningar är endast rådgivande, men kan vara lämpliga vid tillfällen som husköp eller efter genomförda åtgärder. Att mäta under en längre tidsperiod är avgörande för att erhålla ett tillförlitligt årsmedelvärde.

Radon, som varken syns, luktar eller smakar, kan endast upptäckas genom mätning. Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer, och radon i inomhusluften är den näst vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige, efter rökning. Det beräknas att cirka 400 000 bostäder i Sverige har en radonhalt över referensnivån på 200 Bq/m3, vilket resulterar i cirka 400–500 lungcancerfall årligen.

Radonmätning i villor:

För villor rekommenderas en långtidsmätning som pågår i minst 60 dagar under eldningssäsongen. Korttidsmätningar utan årsmedelvärde kan ge snabba resultat och är lämpliga vid exempelvis husköp. För att säkerställa radonhalten bör mätningar även utföras vid husköp, husbygge, vid om- eller tillbyggnad, förändringar av ventilation- eller uppvärmningssystem, eller om det har gått mer än 10 år sedan senaste mätningen.

Radonmätning i lägenheter:

Enligt miljöbalken är fastighetsägare ansvariga för att övervaka radonhalten i inomhusluften och vid behov vidta åtgärder om nivån överstiger 200 Bq/m3. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har tagit fram en metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder, som inkluderar instruktioner för att välja ut ett urval av lägenheter och få en uppfattning om eventuella radonproblem.

Radonmätning på arbetsplatser:

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön, vilket inkluderar att vara medveten om radonhalten. Regelverket för radon på arbetsplatser återfinns i strålskyddslagen, strålskyddsförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden för exponering av radon. Mätningen bör utföras under normal verksamhet för att återspegla den tid som arbetstagare tillbringar på arbetsplatsen och under eldningssäsongen.

Radonmätning i skolor och förskolor:

Enligt Strålskyddsförordningen bör radonhalterna i skolor och förskolor hållas under 200 Bq/m3. Fastighetsägaren har ansvaret för att genomföra radonmätningar och vidta åtgärder vid förhöjda nivåer. Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning på arbetsplatser och Socialstyrelsens “Kompletterande vägledning till metodbeskrivning för radonmätningar i skolor och förskolor” bör följas för att mäta radon i dessa miljöer.

Det enda sättet att upptäcka radon är genom mätning. Regelbundna mätningar är avgörande för att upprätthålla en säker inomhusmiljö!