Kontakt

Det är enkelt att mäta radon på arbetsplatsen själv. Spårfilmsdosor för långtidsmätningar finns att köpa hos företag som är specialiserade på radon.

Radonmätning på arbetsplats eller arbetsplatser är arbetsgivarens ansvar. Arbetsgivare ska vara medvetna om radonnivåerna och vid behov vidta åtgärder för att minska förhöjda radonhalter. Spårfilmdosor för långtidsmätningar ger ett tillförlitligt årsmedelvärde och är det säkraste sättet att mäta radon. Det viktiga är att radonmätningen följer Strålskyddsverkets metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatsen. I metodbeskrivningen finns beskrivet hur radonhalten ska mätas för att kunna jämföras med Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärde och med Socialstyrelsens riktvärde för radon i lokaler för allmänna ändamål.