About Us

radonmatningarbetsplats.nu informerar om radon och radonmätning på arbetsplatser. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Radonmätning på arbetsplats är arbetsgivarens ansvar. Att begränsa mängden radon på arbetsplatsen är en viktig och obligatorisk del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet.

Radonhalten på en arbetsplats bör mätas under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april. Om årsmedelvärde av radonhalten under arbetstid (nationell referensnivå för radonhalt i inomhusluft är 200 Bq/m3) överstiger den nationella referensnivån måste arbetsgivaren vidta åtgärder för att minska den.

Långvarig exponering av för höga nivåer av radon ökar risken för att utveckla lungcancer. Enligt svenska myndigheter orsakar radon cirka 500 lungcancerfall i Sverige varje år och är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning. Rökare löper större risk att drabbas, cirka 90 procent av de drabbade är rökare. Referensnivån på arbetsplatsen får inte överskrida 200 bequerel per kubikmeter luft (Bq/m³).