Radonmätning arbetsplatser

Radonmätning på arbetsplatser är arbetsgivarens ansvar. Sen den 1 juni 2018 har vi en ny strålskyddslag i Sverige. Den nya strålskyddslagen innebär att arbetsgivare ska anmäla radonhalter som ligger över referensnivån på 200 Bq/m3 i årsmedelvärde till Strålsäkerhetsmyndigheten.


Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon i inomhusluft omkring 500 lungcancerfall varje år i Sverige. Radonexponering är näst efter rökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Det är därför angeläget att vidta åtgärder för att minska exponeringen för radon. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har ansvar inom områdena strålskydd, kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning. Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsammans med Arbetsmiljöverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Swedac och Sveriges geologiska undersökning tagit fram en nationell handlingsplan för att hantera riskerna med radonexponering. Arbetsgivaren ska tillämpa reglerna för att fastställa, begränsa exponering och dokumentera. Detta när man inte lyckats sänka halterna av radon under referensnivån på 200 Bq/m3. Det finns undersökningar som visar att cirka tjugo procent av alla arbetsplatser har förhöjda radonhalter. Därför är det mycket viktigt att utföra radonmätning på arbetsplatser!

Som en del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet ska arbetsgivare:

• Känna till radonhalten på arbetsplatsen
• Vidta åtgärder för att minska exponering av radon där radonhalten överstiger 200 Bq/m3 i årsmedelvärde.

Radon på arbetsplatser

Radonmätning på arbetsplatser ligger alltid på arbetsgivarens ansvar. På alla arbetsplatser i Sverige har arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket använder sig av tre olika gränsvärden för radonexponering. Vilket gränsvärde som gäller beror på om arbetstagare exponeras i:

  • lokaler ovanför jord
  • färdigställda och inredda bergrum under jord
  • annat arbete under jord såsom i gruvor

Radonmätning på arbetsplats

Mätperioden för radon börjar den 1 oktober och pågår till den 30 april. Genom att följa Metodbeskrivningen för radon på arbetsplatser och mäta under minst två månader under den perioden får man ett rättvisande årsmedelvärde.

Radonmätning värden

Folkhälsomyndigheten uppger i sina allmänna råd om radon inomhus ett riktvärde på 200 Bq/m³. Nivån gäller i bostäder, lokaler som allmänhet har tillträde till samt arbetsplatser